دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی اصغر   کتباب

پست الکترونیکی : a-katbab@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پلیمر

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی پلیمر

نوع استخدام : آزمایشی

علی اصغر کتباب

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

^